Biên bản họp hội đồng SP nhà trường về việc xếp loại CB,CC,VC tháng 9/2020

Thứ năm - 15/10/2020 11:37
Mẫu số C1
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Họp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ
Tháng 9/2020
Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2020
Tại phòng họp Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng
I. Thành phần gồm có:
Lãnh đạo đơn vị: Ban giám hiệu - Có mặt 3/3 đồng chí.
Cán bộ công chức, viên chức, nhân viên: Tổng số dự họp: 47/50 đồng chí.
Vắng: 03 đ/c (Đ/c Tuyết, Hoàng Thúy, Ngọc - lý do nghỉ thai sản).
II. Nội dung: Họp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tháng 9/2020.
1. Lãnh đạo nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại của từng CBCCVC, LĐHĐ:
* Ưu điểm:
- Đa số Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong nội bộ.
- Đa số CB,GV,NV trong trường đều thực hiện đúng các Quy định về văn hóa công sở, thân thiện, mặc trang phục khi đến trường phù hợp với công việc, thực hiện tốt việc đeo thẻ trong giờ hành chính, đảm bảo đúng thời gian làm việc, không đi muộn, về sớm trước thời gian quy định, không làm việc riêng trong giờ hành chính. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, có tinh thần tự giác học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đúng QCCM. Có tinh thần xây dựng hình ảnh, giữ gìn uy tín chất lượng của nhà trường, thực hiện tốt công tác phòng chống dich Covid-19, dịch sốt xuất huyết, dịch chân tay miệng.
- Đa số CB,GV,NV tham dự đầy đủ các buổi họp, các buổi sinh hoạt do nhà trường, các đoàn thể, các tổ nhóm chuyên môn tổ chức. Tích cực làm công tác tuyên truyền với phụ huynh, tích cực tuyên truyền về thực hiện tốt công tác phòng chống dich Covid-19, dịch sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng, quan tâm đến trẻ. Tích cực nghiên cứu, cập nhật các kiến thức về pháp luật và chuyên môn để thực hiện các công việc được giao có chất lượng, tích cực bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT để áp dụng vào chuyên môn, thực hiện việc xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân trong tháng, đúng tiến độ.
          * Tồn tại:
          - Còn một số cá nhân đôi lúc còn chưa có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, chưa chủ động hoàn thành công việc được giao, làm việc chưa khoa học, chưa tự giác thực hiện QCCM, còn lơi lỏng, hình thức, lề lối, phong cách làm việc, không có tư tưởng phấn đấu để vươn lên trong công tác, trong thi đua còn có tư tưởng cào bằng, ngại phát biểu, ngại va chạm.
2. Lãnh đạo nhận xét đánh giá đối với những trường hợp chưa thống nhất với phiếu tự đánh giá của CC,VC và LĐHĐ:
Căn cứ vào kết quả tự đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tháng 9/2020, toàn trường có nhiều cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực học hỏi,  tích cực tuyên truyền vận động và các hoạt động phong trào của nhà trường. Vì vậy đã thống nhất nâng mức xếp loại của 13 đồng chí xếp loại ở mức HTXSNV, 33 đồng chí xếp loại ở mức HTTNV, 03 đ/c Tuyết, Ngọc, Hoàng Thúy nghỉ thai sản xếp loại HTNV.
          3. Các ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự:
          * Ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Tố Hương: Có ý kiến trong tháng 9 có nhiều CB,NV,NV có tính thần trách nhiệm cao trong công tác, nhiệt tình trong chuyên môn và các hoạt động phong trào, công tác tuyên truyền vận động, có trách nhiệm với công việc được giao, tích cực học hỏi, đồng chí Tố Hương đề nghị xếp loại cho 13 CB,GV,NV ở mức HTXSNV: Mai (PHT), Phạm Hương, Thúy (1981), Nga, Huệ, Kiều Hằng, Dương, Anh, Đức, Hằng (1988), Duyên, Việt và Giang (NVND) cũng nhất trí  xếp loại 03 đ/c Hoàng Thúy, Ngọc, Tuyết, Thi mức HTNV.
          * Ý kiến đ/c Tạ Thị Thanh Dung: Nhất trí với ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Tố Hương xếp loại cho 13 CB,GV,NV ở mức HTXSNV: Mai (PHT), Phạm Hương, Thúy (1981), Nga, Huệ, Kiều Hằng, Dương, Anh, Đức, Hằng (1988), Duyên, Việt, Giang (NVND) và cũng nhất trí  xếp loại 03 đ/c Hoàng Thúy, Ngọc, Tuyết, Thi ở mức HTNV.
          * Ý kiến của một số giáo viên, nhân viên khác: Cũng đều có ý kiến như 02 đ/c Nguyễn Thị Tố Hương và Tạ Thị Thanh Dung xếp loại cho 13 CB,GV,NV ở mức HTXSNV: Mai (PHT), Phạm Hương, Thúy (1981), Nga, Huệ, Kiều Hằng, Dương, Anh, Đức, Hằng (1988), Duyên, Việt, Giang (NVND) và cũng nhất trí  xếp loại 03 đ/c Hoàng Thúy, Ngọc, Tuyết, Thi mức HTNV.
          * Ý kiến kết luận của đồng chí Nhữ Thị Thủy: Căn cứ vào các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Hội đồng nhà trường đã thống nhất và kết luận xếp loại cho 13 CB,GV,NV ở mức HTXSNV: Mai (PHT), Phạm Hương, Thúy (1981), Nga, Huệ, Kiều Hằng, Dương, Anh, Đức, Hằng (1988), Duyên, Việt Giang (NVND) và cũng nhất trí  xếp loại 03 đ/c Hoàng Thúy, Ngọc, Tuyết, Thi mức HTNV lý do nghỉ thai sản.
4. Thống nhất kết quả đánh giá xếp loại:
 
TT Họ và tên Mức xếp loại
 1.  
Nhữ Thị Thủy  
 1.  
Nguyễn Thị Mai Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Thúy Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Phạm Thị Hương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thúy (1981) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Kiều Thị Hằng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Thị Thi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hường (1973) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Ngô Thị Nga Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Phạm Thị Duyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Tuyết Hoàn thành nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Mai Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Thúy Bình Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hằng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Lưu Thị Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Phạm Thị Như Ngọc Hoàn thành nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Trang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Tuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Trịnh Thị Thu Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Tạ Thị Thanh Dung Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Phương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Tâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Hường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Anh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Đức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Tạ Thị Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thơm (GV) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Thị Thúy Hoàn thành nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Bích Huệ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Thanh Yên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Bình Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Thị Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thạch Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Giang (NV) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thủy Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thơm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Tâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Liêm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hường Hoàn thành tôt nhiệm vụ
 1.  
Tạ Minh Nguyệt Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Quỳnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Việt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Trung Tín Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Văn Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
           
Biên bản được đọc lại cho toàn thể các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất với nội dung biên bản này./. 
    THƯ KÝ HỘI NGHỊ                                          CHỦ TỌA HỘI NGHỊ


    Phạm Thị Hương                                          Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả bài viết: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 436 | lượt tải:153
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây