Kế hoạch chỉ đạo tổ chức chiến dịch tổng VSMT và khử khuẩn năm học 2020-2021

Thứ năm - 10/09/2020 13:09
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 168/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                     Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng
Năm học 2020 - 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Thực hiện Chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác y tế trường học;
Thực hiện công văn chỉ đạo của các cấp về tăng cương công tác phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch Tay - chân - miệng, thủy đậu, bạch hầu... năm học 2020 - 2021;
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Trung tâm Y tế Huyện Thanh Oai, Phòng Y tế Huyện Thanh Oai, PGD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch Tay - chân - miệng, thủy đậu, bạch hầu... năm học 2020 - 2021;
Xét đề nghị của nhân viên Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống Covid-19, sốt xuất huyết, dịch Tay - chân - miệng, thủy đậu, bạch hầu... năm học 2020 - 2021 gồm các đồng chí có tên sau:
 
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1  Nhữ Thị Thủy Hiệu Trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Phó ban TT
3  Nguyễn Văn Lâm Trạm trưởng trạm y tế Phó ban
4 Đào Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Lê Thị Giang Nhân viên y tế Thành viên
6 Tạ Thị Dương BCH Chi đoàn Thành viên
7  Phạm Thị Hương Tổ trưởng tổ GD Thành viên
8 Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng khu Quảng Minh Thành viên
9 Nguyễn Thị Thúy Tổ trưởng khu Trung Tâm Thành viên
10  Nguyễn Thị Giang Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng Thành viên
11  Nguyễn Văn Hiệp Trưởng ban Hội PH Thành viên

Điều 2:  Các thành viên trong Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch Tay - chân - miệng, thủy đậu, bạch hầu... năm học 2020 - 2021. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đến từng khu, lớp trong toàn trường theo đúng kế hoạch đã xây dựng.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách Ban chỉ đạo nghiêm chỉnh thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP ./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 169/PCNV-YTHĐ-MNMH
                      
        Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2020
         

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 Các thành viên trong BCĐ tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, thủy đậu, bạch hầu năm học 2019 - 2020

Căn cứ quyết định số 168/QĐ-MNMH ngày 10 tháng 9 năm 2020 của trường Mầm Non Mỹ Hưng về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu... năm học 2020 - 2021;
Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu...
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường Mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong BCĐ công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu...
          Nay Trưởng ban chỉ đạo công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu... trường Mầm Non Mỹ Hưng năm học 2020 - 2021 phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban
- Quản lý, chỉ đạo chung công tác Y tế của đơn vị.
- Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.
2. Bà Nguyễn Thị Mai -  Phó Hiệu Trưởng - Phó ban thường trực
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền .
- Phân công cán bộ Y tế trường tiến hành xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu... và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm giúp Trưởng Ban trong việc theo dõi, giám sát, tổ chức chỉ đạo chuyên môn trong công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu. Trực tiếp phụ trách GV,NV thực hiện công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu
- Có trách nhiệm chỉ đạo NVYT tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho CB,GV,NV,PH và các cháu về việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
3. Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng trạm Y tế xã - Phó ban
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Theo dõi và phân công cán bộ Y tế xã phối hợp với CB,GV,NV trong nhà trường thực hiện công tác tuyên truyền phòng tránh dịch và thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu và các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
4. Bà Đào Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng - Thành viên
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu theo sự phân công.
- Trực tiếp đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu trong nhà trường.
5. Bà Lê Thị Giang - Y tế học đường - Thành viên
- Phụ trách phòng Y tế nhà trường.
- Lập kế hoạch về công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu. Quản lý tủ thuốc nhà trường; tham mưu với Hiệu trưởng lên kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ, các thiết bị Y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch;
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác VSMT, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu.
- Phụ trách công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu, xây dựng kế hoạch ngoại khóa truyền thông về sức khỏe, dịch bệnh, và cách phòng chống dịch....
6. Bà Tạ Thị Dương - BCH Chi đoàn - Thành viên
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu theo sự phân công.
- Trực tiếp đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác phòng tránh dịch sốt xuất huyết vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu trong nhà trường.
7. Bà Phạm Thị Hương - GVPT chuyên môn - Thành viên
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phân công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.
- Đôn đốc, nhắc nhở GV các lớp phối hợp với BCĐ tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu một cách hiệu quả nhất khi được yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
8. Bà Nguyễn Thị Hằng - Tổ trưởng khu Quảng Minh - Thành viên
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu theo sự phân công tại khu Quảng Minh.
- Trực tiếp đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện tại khu Quảng Minh.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu trong nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
9. Bà Nguyễn Thị Thúy – TT khu Trung Tâm - Thành viên
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu theo sự phân công.
- Trực tiếp đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền.
- Tham mưu với BCĐ lên kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền VSMT, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
10. Bà Nguyễn Thị Giang - TT tổ nuôi dưỡng - Thành viên
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu theo sự phân công.
- Trực tiếp đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền.
- Tham mưu với BCĐ lên kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền VSMT, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
11. Ông Nguyễn Văn Hiệp - Hội trưởng HPH - Thành viên
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu theo sự phân công.
- Phối hợp với GV,NV trong nhà thực hiện công tác tuyên truyền VSMT, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
Trên đây là bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu của trường Mầm Non Mỹ Hưng năm học 2020 - 2021. Yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo cho Trưởng ban chỉ đạo để xem xét giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT, Phòng YT huyện T.Oai (để b/c);
- Các thành viên trong BCĐ (để t/h);
- Lưu VP ./.
T/M BAN CHỈ ĐẠO
Trưởng ban
Nhữ Thị Thủy
 

 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 170/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                     Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động
phòng tránh dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu
Năm học 2020 - 2021

Thực hiện công văn chỉ đạo của Trung tâm Y tế và Phòng giáo dục Huyện Thanh Oai tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường khử khuẩn chủ động phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu năm học 2020 - 2021;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu năm học 2020 - 2021 như sau:
I. MỤC TIÊU:
- 100% các khu, lớp của trường mầm non Mỹ Hưng được tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu nói riêng vào 3 đợt trong năm học 2020 - 2021.
- Nâng cao kiến thức thực hành của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI:
 
  1. Thời gian:
- Tổ chức 3 đợt cao điểm làm vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng tránh dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu ngay từ đầu năm, sau đó duy trì công tác này thường xuyên vào chiều thứ 6 hàng tuần cụ thể như sau:
+ Đợt 1: Triển khai đồng loạt tất cả các khu và lớp học thực hiện vào ngày 06/9/2020.
+ Đợt 2: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/10/2020.
+ Đợt 3: Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/12/2020.
(Lịch cụ thể do nhà trường thống nhất với Trạm y tế xã Mỹ Hưng, sau đó báo cáo Trung tâm Y tế và Phòng giáo dục & đào tạo).
 
  1. Địa bàn triển khai:
Tại 100% các khu và các lớp học của trường mầm non Mỹ Hưng.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công tác quản lý, chỉ đạo:
- Ban giám hiệu nhà trường chủ động phối hợp với trạm y tế xã Mỹ Hưng, tham mưu với UBND xã Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch triển khai các đợt cao điểm thực hiện vệ sinh môi trường khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu năm học 2020 - 2021.
- Phối hợp tổ chức hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật làm vệ sinh khử khuẩn cho CB,GV,NV trong nhà trường và các nội dung khác về phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu.
- Phân công cán bộ Y tế kiểm tra giám sát việc thực hiện các đợt cao điểm về vệ sinh môi trường khử khuẩn chủ động phòng dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu trong năm học 2020 - 2021.
 
  1. Công tác tuyên truyền:
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau trên các phương tiện thông tin sẵn có tại địa phương.
- Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi về dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu và các biện pháp phòng tránh.
- Nội dung tuyên truyền cần làm rõ các nội dung sau:
+ Đối tượng có nguy cơ mắc bệnh Tay - chân - miệng, thủy đậu cao nhất là ở trẻ dưới 5 tuổi, dịch Covid-19, sốt xuất huyết nguy cơ mắc ở tất cả các độ tuổi.
+ Bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, hô hấp và chưa có vác xin phòng bệnh đặc hiệu, nên phải tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh trong ăn uống, VSCN, vệ sinh nơi sinh hoạt là các biện pháp vệ sinh rất cần thiết.
+ Tuyên truyền các triệu chứng chính của người nhiễm bệnh Covid-19 là sốt, ho, khó thở, mệt mỏi..., của bệnh sốt xuất huyết sốt cao, phát ban khắp người, khó thở.... của bệnh tay-chân-miệng, các dấu hiệu chuyển bệnh nặng như: Sốt, loét miệng, phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mông, đầu gối. Đặc biệt các dấu hiệu thần kinh hoặc tim mạch như: Sốt cao, giật mình, lừ đừ, run chi, bứt rứt khó ngủ, nôn nhiều, rung giật cơ, đi loạng choạng, da nổi vân tím, vã mồ hôi, tay chân lạnh để người chăm sóc trẻ và giáo viên có thể kịp thời phát hiện sớm bệnh, khai báo y tế nơi gần nhất và đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế kịp thời.
+ Phổ biến dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu và các biện pháp phòng tránh.
+ Tuyên truyền biện pháp thực hiện 3 sạch: Ở sạch, bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch.
3. Tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các khu - lớp:
3.1. Các khu vực cần vệ sinh - khử khuẩn bao gồm:
- Lớp học, cầu thang, hành lang (gồm nền nhà, bàn ghế, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa ra vào lớp ...)
- Dụng cụ đồ dùng đồ chơi trẻ em.
- Đồ dùng cá nhân (khăn mặt, bàn chải, bát đũa, cốc uống nước.......)
- Khu vực nhà ăn.
- Công trình vệ sinh và các khu vực đựng đồ, đồ dùng khác có liên quan đến sinh soạt hàng ngày của trẻ ở trường.
3.2. Kỹ thuật vệ sinh, khử khuẩn:
- Bước 1 - Vệ sinh: loại bỏ đất rác, bụi bẩn…. bám trên bề mặt bằng quét dọn lau, sau đó thu gom vận chuyển đến nơi quy định để xử lý.
- Bước 2 - Làm sạch: Sử dụng nước sạch có thể pha với chất tẩy rửa thông thường, hoặc lấy khăn ướt lau để loại bỏ chất hữu cơ bám trên bề mặt sàn nhà, tay vịn, cầu thang, bàn ghế, đồ chơi, đồ dùng và các vật dụng dùng chung  và riêng khác ... trong khu vực trường và lớp học của trẻ.
- Bước 3 - Khử khuẩn:
+ Đối với các điểm đang có dịch hoặc ổ dịch cũ của các dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu hoặc các bệnh dịch khác như: Sốt phát ban nghi sởi, quai bị…Sử dụng và phát CloraminB để khử khuẩn với nồng độ 0.5% hoạt tính với tất cả các khu vực trong nhà trường bằng cách phun hoặc lau và ngâm theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội.
* Cách pha chất khử khuẩn đồ chơi vật dụng:
- Chất khử khuẩn được dung là bột CloraminB
- Cách pha dung dịch cloraminB: Cứ 10 lít nước cho 20g hóa chất CloraminB (25-30% ) sẽ được dung dịch cloraminB 0.5 hoạt tính.
- Cách phun: Dùng bình bơm tay phun dung dịch CloraminB, đảm bảo có nước đọng trên bề mặt 0.5lít /m2.
+ Đối với các điểm không có ổ dịch nhà trường cần chỉ đạo thực hiện khử khuẩn bằng cách dùng các chất tẩy rửa thông thường để lau hoặc ngâm. Các loại đồ dùng như: bát, thìa, cốc, khăn mặt… có thể khử khuẩn bằng cách dùng nhiệt (cho đồ dùng vào hấp sấy, luộc sôi…).
4. Thực hiện rửa tay cho học sinh và đảm bảo VSATTP:
- Đảm bảo có xà phòng rửa tay cho học sinh, hướng dẫn cho học sinh thực hiện 6 bước rửa tay bằng xà phòng theo quy định .
- Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn trong nhà trường theo đúng quy định của Bộ Y tế, thực hiện ăn chín uống sôi. Đảm bảo an ninh, an toàn và sử dụng nguồn nước sạch theo đúng quy định của bộ y tế.
5. Giám sát và theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh:
- Hàng ngày yêu cầu các cô giáo cần thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra và đo thân nhiệt và hướng dẫn phụ huynh kiểm tra trẻ trước khi vào lớp, khi chăm sóc trẻ để phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh. Đặc biệt cần lưu ý đến các triệu chứng của dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu để có biện pháp phòng tránh và điều trị.
- Khi phát hiện thấy trẻ có các dấu hiệu của dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu, giáo viên cần chủ động báo cáo Ban giám hiệu, nhân viên y tế để có biện pháp chủ động cách ly, theo dõi và yêu cầu phụ huynh cho con nghỉ học, đồng thời cần gọi điện cho cơ quan  y tế gần nhất để xin tư vấn và đưa con tới các cơ sở y tế để được khám và điều trị ngay theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Ngoài ra giáo viên cần báo ngay cho nhân viên Y tế của trường để báo cáo với trạm Y tế xã kịp thời phối hợp giám sát, điều trị tại cộng đồng và hướng dẫn gia đình tiến hành khoanh vùng, xử lý theo quy định để tránh bệnh lây lan ra diện rộng và bùng phát dịch.
6. Công tác hậu cần:
- Thông báo cho toàn thể CB,GV,NV kế hoạch cụ thể về công tác khử trùng và bố trí thời gian tổng vệ sinh môi trường bề mặt các khu, lớp học, sân chơi và toàn bộ đồ dùng đồ chơi của trẻ bằng chất tẩy rửa thông thường.
- Phối hợp với trạm y tế xã hướng dẫn giáo viên, nhân viên phối hợp làm vệ sinh khử khuẩn.
- Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ phòng chống dịch để phục vụ cho công tác khử khuẩn ,vệ sinh trường học
- Tổ chức tuyên truyền dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậuvà các biện pháp phòng tránh bằng nhiều hình thức tới phụ huynh và giáo viên, nhân viên trong toàn trường .
Trên đây là kế hoạch tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường khử khuẩn, chủ động phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, thủy đậu năm học 2020 - 2021 của trường mầm non Mỹ Hưng. Nhà trường yêu cầu toàn thể CB,GV,NV trong toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch đã đề ra nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng và chống dịch./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- TTYT Huyện Thanh Oai (để b/c);
- Trường MNMH (để t/h);
- Lưu VP./.
T/M BAN CHỈ ĐẠO
Trưởng ban

Nhữ Thị Thủy

 
Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN VỆ SINH - KHỬ TRÙNG

 

Vật dụng/khu vực

Tần suất
Vệ sinh Làm sạch Khử trùng
- Đồ vật dùng chung (Đồ chơi, các loại học cụ,…)
Hàng tuần và khi bị bẩn

x

x

x
 
- Vật thường có tiếp xúc (Tay nắm cửa ra vào, tay vịn, điện thoại,…)
Hàng tuần và khi bị bẩn

x

x

x
- Nhà vệ sinh: sàn, bệ cầu, bồn rửa tay, nắm cửa,…
Mỗi ngày và khi bị bẩn

x

x
 

x
- Các vật dụng trong nhà vệ sinh…
Mỗi ngày và khi bị bẩn

x

x

x
- Dụng cụ khử trùng (giẻ lau, bàn chải, cây lau nhà,…)
Sau khi sử dụng

x

x

x
- Sàn nhà, hành lang Mỗi ngày và khi bị bẩn x x x
- Các bề mặt ở bếp ăn, các loại dụng cụ, vật dụng trong nhà bếp… Trước và sau khi chuẩn bị thức ăn, giữa lúc chuẩn bị thực phẩm sống và chín
x

x

x
- Bát, đĩa, thìa cốc uống nước, các loại đồ dùng cá nhân…
Trước khi sử dụng

x

x

x
- Bàn ăn Trước, sau khi sử dụng và khi bị bẩn
x

x

x


Phụ lục 2
CÁC BƯỚC VỆ SINH - LÀM SẠCH - KHỬ KHUẨN
VỚI TỪNG KHU VỰC, ĐỒ DÙNG VÀ VẬT DỤNG
 

Vật dụng/khu vực

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4
- Đồ vật dùng chung (Đồ chơi, các loại học cụ không phải điện tử)
Lau bằng khăn khô
 
Làm sạch bằng nước tẩy thông thường Nhúng vào dung dịch khử khuẩn pha sẵn
Lau khô

 
- Vật thường có tiếp xúc (Tay nắm cửa ra vào, tay vịn, điện thoại, đồ chơi điện tử)
Lau bằng khăn khô
Lau bằng dung dịch  khử khuẩn pha sẵn
Để khô tự nhiên
 
- Nhà vệ sinh: sàn, bệ cầu, bồn rửa tay, nắm cửa,…
Làm sạch bằng nước tẩy thông thường

Lau bằng dung dịch  khử khuẩn pha sẵn


Để khô tự nhiên
- Các vật dụng trong nhà vệ sinh…

- Dụng cụ khử trùng (giẻ lau, bàn chải, cây lau nhà,…)
Làm sạch bằng nước tẩy thông thường Ngâm vào dung dịch khử khuẩn pha sẵn ít nhất 30 phút
Vắt hết nước và phơi khô dưới trời nắng tự nhiên
 

- Sàn nhà, hành lang
Làm sạch bằng quét dọn Lau nền bằng nước lau nhà thông thường Lau nước khử khuẩn bằng cây lau nền
Để khô tự nhiên
- Các bề mặt ở bếp ăn, các loại dụng cụ, vật dụng trong nhà bếp… Làm sạch bằng nước tẩy thông thường Lau bằng dung dịch  khử khuẩn pha sẵn
Để khô tự nhiên
 
- Bát, đĩa, thìa cốc uống nước, các loại đồ dùng cá nhân… Làm sạch bằng nước tẩy thông thường Ngâm vào dung dịch khử khuẩn pha sẵn hoặc luộc ít nhất 30phút
Tráng nước sạch

Úp để khô tự nhiên

- Bàn ăn
Lau bằng khăn ướt Lau bằng khăn khô
 

Để khô tự nhiên
 
Phụ lục 3
6 BƯỚC RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG
Bước 1: Làm ướt 2 bàn tay bằng nước sạch - thoa xà phòng vào lòng bàn tay - chà xát 2 lòng bàn tay vào nhau.
Bước 2: Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuốn và xoáy lần lượt từng ngón của bàn tay kia và ngược lại.
Bước 3: Dùng lòng bàn tay này, chà xát chéo lên mu bàn tay kia và ngược lại.
Bước 4: Dùng đầu ngón tay của bàn tay này miết vào kẽ giữa các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.
Bước 5: Chụm 5 đầu ngón tay của bàn tay này cọ vào lòng bàn tay kia bằng cách xoáy đi xoáy lại.
Bước 6: Xả cho tay sạch hết xà phòng dưới nguồn nước sạch – lau kho tay bằng khăn hoặc giấy sạch.
          Lưu ý: - Thời gian mỗi lần rửa tay tối thiểu là 1 phút.
                     - Các bước 2,3,4,5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần.
 

Tác giả bài viết: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo về Y tế:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 436 | lượt tải:153
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây