KH K.tra nội bộ trường năm 2020-2021

Thứ bảy - 10/10/2020 11:09


PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 
 

Số: 219/QĐ-MNMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 9 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra nội bộ các hoạt động của nhà trường
Năm học 2020 - 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ nghị định số 42/NĐ-CP ngày 9/5/2013của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Kế hoạch công tác kiểm tra số 568/KH-TTr ngày 23/9/2020 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm học 2020 - 2021;
Xét vào năng lực cán bộ và tình hình thực tế của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra nội bộ các hoạt động của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2020 - 2021 gồm các ông (bà) (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Đoàn kiểm tra nội bộ các hoạt động của trường có nhiệm vụ tự kiểm tra và đánh giá xếp loại toàn bộ các hoạt động của nhà trường đối với CBQL,GV,NV toàn trường theo đúng hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ đã được phân công như trong kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 của trường MN Mỹ Hưng và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.
Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra. Chế độ (nếu có) của các thành viên thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường mầm non Mỹ Hưng.
Điều 3. Các ông(bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1;
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
 
- Lưu VP/VP./.

 
          Nhữ Thị Thủy


DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA NỘI BỘ CÁC HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020 - 2021
(Kèm theo Quyết định số 217/QĐ-MNMH  ngày 23/9/2020
của Hiệu trưởng Trường mầm non Mỹ Hưng)
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
1 Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Mai Phó HT Phó ban
3 Đào Thị Thúy Phó HT Thư ký
4 Phạm Thị Hương GVPTCM Thành viên
5 Hoàng Thị Thi GV-Trưởng ban TTND Thành viên
6 Tạ Thị Dương Giáo viên Thành viên
7 Nguyễn Thị Anh Giáo viên Thành viên
8 Lê Thị Thanh Yên Giáo viên Thành viên
9 Nguyễn Thị Giang TT Tổ ND Thành viên


 

 


PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 
 

Số: 218/PCNV-KTNB-MNMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                    Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 9 năm 2020


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2020 - 2021
(Kèm theo Quyết đinh số 217/QĐ-MNMH ngày 23 tháng 9 năm 2020)

Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-MNMH ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường mầm non Mỹ Hưng về việc kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020 - 2021, Trưởng ban thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng từng thành viên trong ban như sau:
 
TT Họ và tên - chức vụ Phân công nhệm vụ

1

Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Trưởng ban
Phụ trách chung, ra Quyết định kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ, xây dựng Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, theo dõi chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của các thành viên trong ban, ra Quyết định khen thưởng, kỷ luật sau khi có kết quả kiểm tra.

2

Nguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng-CTCĐ
Phó ban
Phụ trách kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của GV,NV, điều hành công tác kiểm tra nội bộ theo sự phân công của Hiệu trưởng. Kiểm tra công tác tổ chức đội ngũ, kế hoạch phát triển giáo dục. Công tác tổ chức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; Tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ và hình thành, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định. Các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật: Số lượng, chất lượng, việc bố trí sắp xếp, khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sơ vật chất kỹ thuật, trang bị, khuân viên, các khu vực vệ sinh. Báo cáo trưởng ban kết quả kiểm tra các bộ phận chuyên môn trong nhà trường.

3

Đào Thị Thúy
Phó Hiệu trưởng
Thư ký
Ghi chép biên bản kiểm tra, làm công tác thư ký, soạn thảo các biên bản, quyết định, hồ sơ kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm tra, phụ trách công tác kiểm tra chất lượng giáo dục của giáo viên, việc thực hiện Quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới: Kiểm tra, đánh giá hoạt động sư phạm của nhà giáo; Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học, việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới trong kiểm tra đánh giá học sinh; việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, sử dụng đồ dùng dạy học, việc XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, thực hiện các loại hồ sơ sổ sách, việc quản lý sử dụng tài sản, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi của giáo viên.

4

Phạm Thị Hương
Giáo viên PTCM- TT tổ Mẫu giáo
Thành viên
Kiểm tra các hoạt động chuyên môn và chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của giáo viên: Tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy, đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, kì năm học, tình hình chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giảng dạy của giáo viên, nhân viên và học sinh.

5


Hoàng Thị Thi
BCHCĐ-Trưởng ban TTND
Thành viên
Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân. Hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lý hành chính, công tác tổ chức, việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế của đơn vị, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về GD và các quy định pháp luật khác có liên quan; Quy chế tổ chức các hoạt động, thực hiện chế độ làm việc và ý thức xây dựng nhà trường; việc quản lý, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, tài sản của nhà trường; Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên môn; Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; việc thực hiện về phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chỗng lãng phí. Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ.

6

Kiều Thị Hằng
Giáo viên, PT khối 4 tuổi
Thành viên
Kiểm tra việc thực hiện công tác phổ cập GD cho trẻ em 5 tuổi. Thực hiện công tác y tế học đường, công tác thực hiện phòng chống tai nạn thương tích, công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng và an toàn trong trường học, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên, đổi mới kiểm tra đánh giá,  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính của Ban giám hiệu.

7

Nguyễn Thị Anh
Phụ trách khối 3 tuổi
Thành viên
Kiểm tra việc thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất …, công tác chủ nhiệm, các hoạt động tổ chức một ngày của trẻ theo quy chế chuyên môn của giáo viên. Kiểm tra việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của các tổ chuyên môn, hồ sơ của giáo viên, nhân viên.

8

Lê Thị Thanh Yên
Phụ thách khối Nhà trẻ
Thành viên
Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện quản lý, sử dụng trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo quy định…hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường và giáo viên, việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào của Ngành. Kiểm tra nề nếp quản lý của các Tổ trưởng các tổ chuyên môn, hồ sơ, nề nếp sinh hoạt, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng sinh hoạt chuyên môn của các tổ, nhóm chuyên môn.

9

Nguyễn Thị Giang
TT tổ nuôi dưỡng
Thành viên
Kiểm tra việc thực hiện “3 công khai”: Công khai công chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính. Kiểm tra và đánh giá việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, Hồ sơ lưu và hình thức công khai của ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai.

          Trên đây là bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2020 - 2021, yêu cầu các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo nội dung đã được phân công./.

 

T/M BAN KIỂM TRA
Trưởng ban

Nhữ Thị Thủy


 


PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 
 

Số: 219/KH-KTNB-MNMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                    Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 9 năm 2020


KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
Năm học 2020 - 2021

Căn cứ nghị định số 42/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Công văn số 3053/SGD&ĐT-TTr ngày 10/9/2020 của SGD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021; Công văn số 568/GDĐT ngày 23/9/2020 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Trường MN Mỹ Hưng;
Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020 - 2021 như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG:
Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học, nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên Ban kiểm tra nội bộ.
Tập trung già soát, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học để xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác tự kiểm tra nội bộ trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW; nâng cao chất lượng đội ngũ Ban chất lượng và Ban kiểm tra nội bộ; tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động kiểm tra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tự kiểm tra trong nội bộ.
Tập trung rà soát tình hình, bám sát nhiệm vụ năm học để xây dựng kế hoạch kiểm tra trọng tâm, trọng điểm; kịp thời kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp, vấn đề dư luận quan tâm của đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ;
Tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, tạo chuyển biển rõ nét về tổ chức và hoạt động tự kiểm tra, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo về công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Quán triệt Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo số 25/2018/QH14, Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Luật giáo dục số 43/2019/QH14; Tiếp tục quán triệt NĐ số 42/2013/NĐ-CP; Kết luận số 51/KL-TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Ban chấp hành TW về tiếp tục thực hiện NQTW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường XHCN và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 666/CT-BGD ĐT và các văn bản pháp luật có liên quan.
Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ có đủ khả năng tham mưu, phối hợp và triển tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban kiểm tra, xây dựng Kế hoạch bán sát thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và các tác dụng trong công tác kiểm tra.
Ban kiểm tra nội bộ tổ chức có hiệu quả công tác kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra, thực hiện đúng mục tiêu, tránh hình thức, đối phó, không hiệu quả. Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan, kiến nghị của Hiệu trưởng, đại diện các tổ chức đoàn thể, xử lý dứt điểm sau kiểm tra. Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các kế hoạch năm học. Xử lý kết quả, báo cáo đánh giá toàn diện, rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ ch những năm học tiếp theo.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Kế hoạch kiểm tra:
1.1. Đối với Ban giám hiệu :
- Kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ của CB,CC,VC trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện các quy định của tổ chức, cá nhân trong hoạt động CS&GD, việc triển khai chủ trương đổi mới của ngành, thực hiện các Đề án của Huyện, Thành phố.
- Kiểm tra công tác tổ chức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; Tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ và hình thành, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định
- Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật: Số lượng, chất lượng, việc bố trí sắp xếp, khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sơ vật chất kỹ thuật, trang bị, khuân viên, các khu vực vệ sinh…
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục: Công tác tuyển sinh, biên chế học sinh/lớp, thực hiện nhiệm vụ phổ cập GD được giao…
- Kiểm tra việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động chuyên môn và chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Kiểm tra việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.
- Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.
- Kiểm tra công tác y tế học đường, an toàn trường học, công tác quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi, hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lý hành chính, công tác quản lý của Hiệu trưởng.
1.2. Đối với giáo viên, nhân viên:
- Ban giám hiệu kiểm tra đột xuất 100% những GV,NV còn hạn chế về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành quy chế của ngành, quy chế của đơn vị.. để có biện pháp giúp đỡ và bồi dưỡng.
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn, chất lượng CSND và giáo dục trẻ.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm, thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của giáo viên.
- Kiểm tra toàn diện 30% giáo viên/năm học.
2. Tổ chức lực lượng:
- Phân công cán bộ, giáo viên phụ trách công tác kiểm tra.
+ Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Phụ trách chung;
+ Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó ban, PT công tác kiểm tra.
+ Đ/c Đào Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng - Thư ký, PT công tác kiểm tra.
- Huy động lực lượng tham gia kiểm tra gồm các đ/c trong ban chất lượng của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên có đủ trính độ, năng lực.
- Phối hợp với Công đoàn để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
3. Hoạt động kiểm tra:
3.1. Kiểm tra toàn diện nhà trường: 2 lần/năm học.
          - Lần 1: Hoàn thiện trong học kỳ I.
          - Lần 2: Hoàn thiện trong học kỳ II.
Nội dung kiểm tra tập trung tự kiểm tra vào các nội dung sau:
3.1.1. Công tác tổ chức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; Tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ và hình thành, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định.
- Đối tượng kiểm tra: Lãnh đạo nhà trường.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 9/2020 và tháng 5/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc quản lý và thực hiện hồ sơ viên chức, các quyết định tổ chức và quyết định phân công nhiệm vụ của năm học.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.1.2. Các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật: Số lượng, chất lượng, việc bố trí sắp xếp, khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sơ vật chất kỹ thuật, trang bị, khuân viên, các khu vực vệ sinh môi trường, các phòng làm việc, phòng chức năng, cảnh quan trường học, môi trường SP, ngân sách cho hoạt động CS,ND và GD trẻ…
- Đối tượng kiểm tra: Lãnh đạo phụ trách CSVC.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 9/2020 và tháng 5/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá các loại hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường về: Hồ sơ và hoạt động của các bộ phận như cán bộ thư viện, thiết bị, cán bộ y tế, phụ trách lao động, nhân viên, bảo vệ….
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.1.3. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục: Thực hiện quy chế tuyển sinh, hiệu quả đào tạo của nhà trường, biên chế học sinh/lớp, thực hiện nhiệm vụ phổ cập GD được giao, thực hiện chỉ tiêu, số lượng học sinh/lớp và toàn trường,…
- Đối tượng kiểm tra: Lãnh đạo nhà trường và Hội đồng tuyển sinh.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 10/2020 và tháng 5/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu trữ hồ sơ của lãnh đạo nhà trường; Hồ sơ hoạt động của các tổ chuyên môn, các bộ phận như: Phổ cập, văn thư, quản lý học sinh chuyển trường và các hồ sơ quy định khác…
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.1.4. Công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi: Thực hiện công tác phổ cập GD cho trẻ em 5 tuổi.
- Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, Ban chỉ đạo công tác phổ cập và các bộ phận liên qua đến nội dung kiểm tra.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 10/2020 và tháng 5/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện và lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phổ cập GD.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.1.5. Công tác y tế học đường, an toàn trường học: Thực hiện công tác y tế học đường, công tác thực hiện phòng chống tai nạn thương tích, công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng và an toàn trong trường học, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh…
- Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên y tế và các bộ phận liên qua đến nội dung kiểm tra.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 11/2020 và tháng 5/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác y tế học đường, công tác thực hiện phòng chống tai nạn thương tích, công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh và an toàn trong trường học của lãnh đạo, NV y tế, giáo viên và việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của nhân viên y tế.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.1.6. Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ: Thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất …, công tác chủ nhiệm, các hoạt động tổ chức một ngày của trẻ theo quy chế chuyên môn…
- Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên, các đoàn thể, các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 12/2020 và tháng 5/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá hồ sơ lưu của lãnh đạo, hồ sơ và thực hiện các hoạt động của giáo viên, nhân viên, tổ chuyên môn, Y tế trường học, công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, các loại kế hoạch hoạt động…
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.1.7. Công tác quản lý của Hiệu trưởng:  Xây dựng và triển khai thực hiện các loại kế hoạch: Quản lý, bố trí, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại... Đội ngũ các bộ nhà giáo, nhân viên và học sinh, thực hiện các chế độ chính sách; thực hiện QCDC, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra của Hiệu trưởng theo quy định. Tổ chức tham gia các hoạt động xã hội; Quảng lý hành chính, tài chính, tài sản; Công tác tham mưu, phối hợp và công tác XHHGD, Thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT, Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
- Đối tượng kiểm tra: Là Hiệu trưởng..
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 12/2020 và tháng 4/2021.
- Biện pháp kiểm tra: Kiểm tra và đánh giá việc quản lý hệ thống hồ sơ sổ sách hành chính của lãnh đạo nhà trường trực tiếp là Hiệu trưởng; Hồ sơ lưu giữ và hình thức công khai của lãnh đạo nhà trường; Hồ sơ và hoạt động của Văn thư, Kế toán, Thủ quỹ, Hồ sơ của các bộ phận liên quan...
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.2. Kiểm tra chuyên đề nhà trường:
3.2.1. Công tác quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi: Thực hiện việc quản lý, sử dụng trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo quy định…
- Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, giáo viên và các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 11/2020 và tháng 5/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện quản lý, sử dụng trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo quy định…hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường và giáo viên.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.2.2. Hoạt động chuyên môn và chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ: Tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra và đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, kì năm học, tình hình chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giảng dạy của giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng và các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 12/2020 và tháng 4/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của các tổ chuyên môn, hồ sơ của giáo viên, nhân viên.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.2.3. Kiểm tra thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện): Công khai công chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính
- Đối tượng kiểm tra: Là Hiệu trưởng và các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 10/2020 và tháng 4/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, Hồ sơ lưu và hình thức công khai của ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.2.4. Kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá,  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính (đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ và kết quả hoạt động thực chất của đội ngũ…).
- Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng và các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 12/2020 và tháng 4/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của các tổ chuyên môn, hồ sơ của giáo viên, nhân viên.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.2.5. Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán (theo TT số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được giao ngân sách nhà nước hỗ trợ; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ.
- Đối tượng kiểm tra: Là Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ và các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 1/2021 và tháng 5/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của kế toán và thủ quỹ.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.2.6. Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, phong trào của Ngành.
- Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng và các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 12/2020 và tháng 5/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, quá trình triển khai, kết quả của nhà trường và HĐ thực tế của đội ngũ.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên:
3.3.1. Kiểm tra toàn diện giáo viên:
* Nội dung kiểm tra:
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Căn cứ Luật GD, Điều lệ nhà trường, Thông tư 06/2019/TT-BGD ĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở GD phổ thông và cơ sở GD thường xuyên, Chỉ thị 01/2013/CT-UBND ngày 05/01/2013 về việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm khi thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012, việc hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...
            + Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;
+ Đạo đức, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
- Việc thực hiện quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới:
+ Kiểm tra, đánh giá hoạt động sư phạm của nhà giáo được thực hiện chủ yếu do Hiệu trưởng nhà trường thực hiện và quyết định (Giao cho Phó Hiệu trưởng phụ trách GD chịu trách nhiệm về chất lượng GD trước Hiệu trưởng).
+ Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học. Tập trung đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, thực hiện tính tích hợp trong việc CSND và giáo dục trẻ để GD đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống; việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới trong kiểm tra đánh giá học sinh; việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, sử dụng đồ dùng dạy học, việc XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm....
+ Kiểm tra việc thực hiện công tác CS&GD trẻ, thực hiện các loại hồ sơ sổ sách, việc quản lý sử dụng tài sản, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi.
+ Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác.
- Về đánh giá giờ dạy:
+ Thực hiện hướng dẫn đánh giá GV theo tiết dạy do sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và nhà trường đã xây dựng.
+ Biện pháp: Sử dụng đội ngũ Tổ trưởng, GV cốt cán tham gia kiểm tra.
* Lưu ý: Đối với GV còn hạn chế về trình độ tay nghề, GV có dấu hiệu vi phạm quy chế CM, nhà trường sẽ tiến hành sử dụng hình thức kiểm tra đột xuất.
* Yêu cầu: Các nội dung kiểm tra đều phải có biên bản với đầy đủ thủ tục, nộp về cho Trưởng ban chậm nhất 5 ngày sau khi kiểm tra.
* Đối tượng kiểm tra: Là những giáo viên được đã được kiểm tra toàn diện từ năm học 2018 - 2019 trở về trước và giáo viên mới.
* Chỉ tiêu: Trong năm đạt ít nhất 1/3 số giáo viên đang công tác tại trường (10 GV). Gồm các đ/c có tên sau:
 

TT

Họ và tên

Lớp
Lần kiểm tra gần nhất Thời gian sẽ kiểm tra
Ngày tháng Kết quả
1 Nguyễn Thị Thanh A1   Khá Tháng 10
2 Nguyễn Thị Hường B4   Khá Tháng 10
3 Nguyễn Thị Hoa A4   Khá Tháng 11
4 Lê Thị Thanh Yên D1   Tốt Tháng 11
5 Nguyễn Thị Anh C3   Tốt Tháng 12
6 Nguyễn Thị Hằng B4   Tốt Tháng 12
7 Đào Thị Hường A1   Khá Tháng 1
8 Lê Thị Bình D2   Tốt Tháng 1
9 Nguyễn Bích Huệ A2   Tốt Tháng 2
10 Lê Thị Tuyết C1   ĐYC Tháng 3
3.3.2. Kiểm tra chuyên đề giáo viên:
- Nội dung kiểm tra: Trong năm học chủ yếu đi sâu vào kiểm tra việc thực hiện chuyên quy chế chuyên môn, chuyên đề lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, chuyên đề giáo dục và phát triển kỹ năng cho trẻ của giáo viên.
- Đối tượng kiểm tra: Là giáo viên.
- Chỉ tiêu: Trong năm đạt ít nhất 70% số GV toàn trường (24 GV). Kiểm tra 100% GV có dấu hiệu vi phạm các quy định của nhà trường, hoặc có đơn, thư.
Thời điểm kiểm tra Tên chuyênđề Họ và tên GV Lớp Công tác kiêm nhiệm Người kiểm tra
Tháng 10/20120 Tạo Hình
Âm nhạc
Văn học
Ngô Thị Nga
Nguyễn T Thúy
Nguyễn T Thạch Anh
A1
A3
C4

TT khu T.Tâm
BGH
Tháng 11/2020 LQ Toán
Tạo Hình
Văn học
Lê Thị Tâm
Đào Thị Trang
Lưu Thị Hương
C1
C2
D3


 

BGH
Tháng 12/2020 Văn học
Âm nhạc
Tạo Hình
Nguyễn T Thu Hồng
Hoàng Thị Thi
Hoàng Thị Hòa
D1
A3
B1


 

BGH
Tháng 1/2021 Khám phá
Tạo Hình
NBTN
Phạm Thị Duyên
Kiều Thị Hằng
Nguyễn Thị Tuân
 
A4
B2
D2
 
BGH
Tháng 2/2021 Âm nhạc
Tạo hình
Âm nhạc
Tạ Thị Dương
Trịnh T Thu Hương
Nguyễn Thị Phương
 
B2
C2
B3
 
BGH
Tháng 3/2021 Tạo hình
Khám phá
Âm nhạc
Nguyễn Thị Đức
Lê Thị Mai Hương
Lê T Thúy Bình
C3
B1
D3
 
BGH
Tháng 4/2021 LQCC
Tạo hình
Văn học
Nguyễn T Thạch Anh
Phạm Thị Như Ngọc
Hoàng Thị Thúy
C4
B2
D2

 
BGH
Tháng 5/2021 Văn học
LQ Toán
Âm nhạc
Nguyễn T Tố Hương
Tạ Thị Thanh Dung
Phạm Thị Hương
B4
C4
A3
 
BGH
- Biện pháp thực hiện: Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề giáo viên cụ thể cho từng tháng, tập trung đi sâu vào:
+ Kiểm tra trình độ nghiệp vụ SP; việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;
+ Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy và thực hiện chuyên đề;
+ Việc thực hiện các quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;
+ Việc sử dụng thiết bị dạy học;
+ Việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá...
* Kiểm tra định kì hồ sơ giáo án của giáo viên:
-  Số giáo viên được kiểm tra: 34/34 = 100%.
 - Số lượt kiểm tra: 4 lần/năm học.
- Thời điểm kiểm tra: 10/11/2020; 05/01/2021; 05/3/2021; 12/5/2021. (Số lần kiểm tra định kì này là bắt buộc để làm căn cứ đánh giá thi đua các đợt 20/11, cuối kì I, 8/3, cuối kì 2).
3.4. Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và các bộ phận:
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra nề nếp quản lý của các Tổ trưởng, hồ sơ, nề nếp sinh hoạt, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng sinh hoạt chuyên môn của các tổ, nhóm chuyên môn.
- Đối tượng: Là Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên của các tổ, nhóm chuyên môn.
- Chỉ tiêu: Đảm bảo chỉ tiêu kiểm tra định kỳ các tổ 3 lần/năm.
- Biện pháp thực hiện: Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động chuyên môn của các tổ nhóm, tập trung đi sâu vào:
+ Kiểm tra trình độ quản lý, việc tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của các tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn.
+ Kiểm tra việc thực hiện XD kế hoạch bồi dưỡng, chất lượng bồi dưỡng, chất lượng sinh hoạt trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ.
+ Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ thu-chi và các hoạt động của Tổ Văn phòng (Kế toán, thủ quỹ).
+ Kiểm tra hoạt động phối hợp dây chuyền, cách chế biến các món ăn, tính khẩu phần ăn, thực hiện HSSS, an toàn về VSDD &ATTP.. của tổ nuôi dưỡng.
+ Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động công tác y tế học đường, phòng y tế, các trang thiết bị y tế và hồ sơ sổ sách của nhân viên Y tế.
+ Kiểm tra các hoạt động, XD kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của bộ phận văn thư, lưu trữ.
3.5. Kiểm tra hoạt động của Tổ Văn phòng:
- Nội dung kiểm tra:
+ Kiểm tra bộ phận văn thư, hành chính: Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động, các loại hồ sơ sổ sách có liên quan tới công tác bảo quản, theo dõi việc sử dụng tài liệu, đồ dùng trang thiết bị, công tác đảm bảo an toàn trong nhà trường. Việc thực hiện về công tác văn thư, hành chính (Quản lý văn bản đi, đến, lưu trữ, cập nhật thông tin, soạn thảo văn bản, hệ thống hồ sơ sổ sách...).
+ Kiểm tra Tài chính, tài sản và công tác kế toán: Việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn ngân sách của trường, các khoản thu-chi ngân sách, thu-chi khác của nhà trường, việc quản lý và sử dụng vốn bằng tiền mặt, việc thực hiện quyết toán thu-chi tài chính, quản lý và sử dụng tài sản cố định, công tác kế toán...
- Đối tượng kiểm tra: Là Hiệu trưởng, Kế toán, Thủ quỹ.
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý các loại hồ sơ liên quan đến bảo quản, theo dõi việc sử dụng đồ dùng trang thiết bị, tài sản, sử dụng nguồn ngân sách, các khoản thu-chi khác và thực hiện công khai quyết toán các khoản thu chi trong nhà trường.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 12/2020 và tháng 5/2021.
3.6. Kiểm tra việc thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.
- Nội dung kiểm tra: Thực hiện lịch tiếp công dân, điểm tiếp công dân, nội quy tiếp công dân, thực hiện quy định hồ sơ, sổ sách giải quyết khiếu nại, tố cáo: việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
- Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường và các bộ phận liên qua đến nội dung kiểm tra.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 12/2020 và tháng 5/2021.
- Biện pháp thực hiện: Kịp thời khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp nếu có một cách kịp thời và có hiệu quả, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng dân chủ để vu khống và khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.
- Nhà trường có nhiệm vụ làm tham mưu cho UBND Huyện và PGD&ĐT giải quyết đầy đủ và đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo: giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo không để tồn đọng…
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 2 lần/năm học.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Nhà trường phối hợp với Phòng GD&ĐT Huyện để xin ý kiến chỉ đạo và tham mưu thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; nội dung thanh kiểm tra cơ sở giáo dục. Nhà trường thực hiện chức năng kiểm tra thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước do cấp trên giao; Thực hiện chế độ báo cáo.
- Căn cứ vào Kế hoạch hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Hiệu trưởng có trách nhiệm ra Quyết định kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường, xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ đảm bảo phù hợp với sự chỉ đạo chung của ngành và tình hình thực tế của nhà trường, nhằm giúp cho các cá nhân trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học nhằm góp phần nâng cao chất lượng CS&GD trẻ của nhà trường.
- Thông qua kế hoạch kiểm tra nội bộ trường tại hội nghị họp Hội đồng giáo dục trước ngày 11/10/2020.
- Nhà trường báo cáo đột xuất về Phòng GD&ĐT (qua chuyên viên phụ trách công tác thanh tra) khi Phòng GD&ĐT yêu cầu, báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kì I chậm nhất ngày 30/12/2020, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ chậm nhất ngày 25/5/2021.
V. KẾ HOẠCH KIỂM TRA CỤ THỂ TRONG NĂM HỌC:

Thời gian

Nội dung kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Hình thức kiểm tra Người kiểm tra Dự kiến thời gian tiến hành kiểm tra Ghi chú


 9/2020
- Ổn định nề nếp trẻ.
- Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
- Kiểm tra việc đảm bảo VSATTP tại nhà bếp.
- K.tra việc sử dụng và bảo quản tài sản.
- K.tra các điều kiện đảm bảo chất lượng CS,ND và GD trẻ.
- K.tra công tác phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết.
- K.tra công tác y tế trường học, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường.

-Giáo viên
-Nhân viên ND,
NVYT
 
Kiểm tra trực tiếp tới các khu, lớp về nề nếp, công tác nuôi dưỡng, CSVC, việc sử dụng tài sản, Y tế học đường, phòng chống dịch SXH.
 
Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB Tuần 3 (ngày 21,22,23 tháng 9/2020)
Đã hoàn thành


10/2020
- Số lượng trẻ.
- Các nề nếp, thói quen của trẻ.
- Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, VSDD&ATTP.
- Kiểm tra việc đảm bảo VSATTP tại nhà bếp.
- Thực hiện Quy chế chuyên môn, việc đổi mới phương pháp dạy học.
- K.tra công tác phòng chống dịch Covid019, sốt xuất huyết.
- Thực hiện HSSS GV,NV.
- Thực hiện quy chế tuyển sinh, QLGD người học và các chế độ chính sách đối với người học.
- Thực hiện quy định công khai chất lượng GD và các điều kiện đảm bảo CLGD.
- KTTD 2 GV.
- K.tra công tác y tế trường học, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường.

-Giáo viên
-Nhân viên
-BGH
-Kiểm tra ĐX việc lưu giữ HSSS, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết kiểm tra trực tiếp CB,GV,
NV.
-Đối chiếu so sánh
Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB Các ngày trong tuần tháng 9
Đã hoàn thành

11/2020
- Số lượng.
- Nề nếp thói quen.
- Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, VSATTP và chất lượng GD.
- Thực hiện quy chế CM, việc đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng CNTT trong dạy học.
- K.tra việc XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm.
- KTTD 2 GV.
- KT c.tác thu chi.
- K.tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, quản lý, sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em.
- Kiểm tra các ĐK đảm bảo chất lượng GD ; chấp hành quy định về kiểm định chất lượng GD.
- Công tác XHHGD.
-Giáo viên
-Nhân viên
-BGH
-NVKT, NVTQ
-Kiểm tra ĐX việc lưu giữ HSSS, thực hiện QCCM.
-Kiểm tra trực tiếp CB,GV,
NV.
-K.tra TD 2 GV.
-Đối chiếu so sánh
-BGH
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng.
-Các ngày trong tuần tháng 10.
-KTTD 2 GV vào 2 ngày tuần 2 tháng 10.
 

12/2020
- Chất lượng CSND, VSATTP và chất lượng GD.
- Thực hiện QCCM.
- Môi trường học tập của trẻ.
- KTTD 2 GV.
- Thực hiện QCDC.
- Kiểm tra tài sản các lớp.
- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của nhà trường.
- Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạ, bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với CB,GV,NV.
-Giáo viên
-NVND
-BGH
-NVKT, NVTQ
-Hiệu trưởng
-Kiểm tra ĐX việc lưu giữ HSSS, thực hiện QCCM.
-K.tra trực tiếp CB, GV, NV.
-K.tra TD 2 GV.
-Đối chiếu so sánh
-Thực hiện QCDC, thực hiện KH bồi dưỡng, chế độ chính sách
-BGH
H.trưởng

-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
-Các ngày trong tuần tháng 11.
-KTTD 2 GV vào 2 ngày tuần 4 tháng 11.
 

1/2021
- Chất lượng ND, VSDD&ATTP và chất lượng GD.
- Thực hiện QCCM.
- Công tác y tế học đường.
- Môi trường học tập của trẻ.
- KTTD 2 GV.
- Thực hiện QCDC.
- K.tra công tác y tế trường học, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích, công tác VSDD&ATTP và phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
- Công tác XHHGD.
-Giáo viên
-NVND
-BGH
-NVKT, NVTQ,
NVYT
-Hiệu trưởng
-K.tra ĐX việc thực hiện HSSS, GV, NVND, NVYT về thực hiện QCCM.
-K.tra TD 2 GV.
-Thực hiện QCDC, thực hiện KHBD, chế độ chính sách
-BGH
H.trưởng
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
Các ngày trong tuần tháng 12.
-KTTD 2 GV vào 2 ngày tuần 3 tháng 12
 

2/2021
- Chất lượng ND, VSDD&ATTP, chất lượng GD.
- Thực hiện QCCM.
- MT H.tập của trẻ.
- KTTD 2 GV.
- HSSS c.tác thu chi.
- Thực hiện QCDC.
- K.tra việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ chơi TE.
- K.tra công tác phòng chống dịch bệnh, trong nhà trường.
-Giáo viên
-NVND
-BGH
-NVKT, NVTQ,
NVYT
-Hiệu trưởng
-K.tra ĐX việc thực hiện HSSS, GV, NVND, về thực hiện QCCM.
-K.tra TD 2 GV.
-K.tra HSSS KT,TQ
-Thực hiện QCDC
BGH
H.trưởng
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
Các ngày trong tuần tháng 1.
-KTTD 2 GV vào 2 ngày tuần 2 tháng 1
 

3/2021
-Số lượng, chất lượng nuôi dưỡng, VSDD&ATTP, chất lượng GD.
- Thực hiện QCCM.
- Môi trường HT của trẻ.
- Kiểm tra HSSS GV-NV.
- KTTD 1 GV.
- Thực hiện QCDC.
- VS môi trường.
- Công tác y tế học đường, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Công tác XHHGD.
-Giáo viên
-NVND
-BGH
-NVKT, NVTQ,
NVYT
-Hiệu trưởng
-K.tra ĐX việc thực hiện HSSS, GV, NVND, về thực hiện QCCM, CT XHH.
-K.tra TD 1 GV.
-K.tra HSSS CT Y tế.
-Thực hiện QCDC
BGH
H.trưởng
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
Các ngày trong tuần tháng 2.
-KTTD  GV vào 1 ngày tuần 4 tháng 2.
 

4/2021
- Chất lượng ND, VSDD&ATTP, chất lượng GD.
- Thực QCCM.
- MTH.Tập của trẻ.
- KTTD 1 GV.
- VS môi trường.
- K.tra công tác y tế trường học, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường.
-Giáo viên
-NVND
-BGH
-NVYT
-Hiệu trưởng
K.tra ĐX việc thực hiện HSSS,GV NVND, về thực hiện QCCM.
-K.tra TD 1 GV.
-Kiểm tra HSSS CT Y tế.
BGH
H.trưởng
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
Các ngày trong tuần tháng 3.
-KTTD 2 GV vào 2 ngày tuần 3 tháng 3
 
   KTTD 2 GV    KTTD 2 GV    KTTD 2 GV  

5/2021
- Số lượng, chất lượng nuôi dưỡng, VSDD&ATTP, chất lượng GD.
- Thực hiện QCCM.
- MT H.Tập của trẻ.
- Kiểm tra HSSS GV-NV.
- Thực hiện QCDC.
- Vệ sinh MT.
- Công tác thu chi.
- K.tra công tác y tế trường học, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường.
-Giáo viên
-NVND
-BGH
-NVKT, NVTQ,
NVYT
-Hiệu trưởng
K.tra ĐX việc thực hiện HSSS, GV, NVND, về thực hiện QCCM.
-K.tra HSSS CT Y tế AN trường học.
-Thực hiện QCDC
BGH
H.trưởng
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
Các ngày trong tuần tháng 5.  
- Hình thức kiểm tra theo kế hoạch, dưới các hình thức kiểm tra đột xuất, báo trước và không báo trước.
- Đối tượng: Tổ, bộ phận, cá nhân.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2020 - 2021, nhà trường rất mong nhận được sự chỉ đạo và hướng dẫn của lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Oai để nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ nhà trường đảm bảo đúng quy định./.
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Các PHT, Tổ trưởng (để t/h);
-Các thành viên Ban KTNB(để t/h);
- Lưu VT/VP./. 
 
 Nhữ Thị Thủy
   
     

 

Tác giả bài viết: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác kiểm tra nội bộ trường học:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 436 | lượt tải:153
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây