KH thực hiện công tác học sinh, hoạt động ngoại khóa NH 2020-2021

Thứ bảy - 10/10/2020 10:50
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
   TRƯỜNG MN MỸ HƯNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 225KH-MNMH
               
 Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác học sinh và hoạt động ngoại khóa
Năm học 2020 - 2021
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc Hướng dẫn công tác HS, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế học đường năm học 2020 - 2021.
            Trường MN Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác học sinh, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2020 - 2021 như sau:          
A. NHIỆM VỤ CHUNG.
1.Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.
          3. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội (Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017); Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017); Các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng gắn với các hoạt động GD bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội...trong nhà trường.
4. Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường; Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018 - 2020;
5. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.
I. Công tác chính trị, tư tưởng:
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.
2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10108/KH-SGDĐT ngày 11/11/2013 của Sở GDĐT về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020;  Kế hoạch số 9371/KH- SGDĐT ngày 24/11/2011 của Sở GDĐT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2011 - 2020; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 79 /KH-PGDĐT ngày 07/02/2018 của Phòng GDĐT về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Thanh Oai giai đoạn 2011 - 2020; 
3. Thực hiện công văn số 344/SGDĐT-CTTT ngày 15/02/2017 của Sở GDĐT về đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học, các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hành Quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, giáo viê, nhân viên và học sinh; Công văn số 1441/SGDĐT-CTTT ngày 19/4/2019 của Sở GDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy định Quy tắc ứng xử trong trường học;
4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong nhà trường, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, sáng tạo thẩm mỹ như văn học, âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh và các lĩnh vực nghệ thuật khác. Tham gia Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô” chào mừng 66 năm thành lập ngành GDĐT.
6. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em (Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Kế hoạch số 585/KH-SGDĐT ngày 28/02/2018 của Sở GDĐT về thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại bạo lực học đường.
7. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục đối với CB,GV,NV và học sinh; Tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến CB,GV,NV và phụ huynh học sinh về Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Quan tâm hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.
          8. Tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.
II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống:
1. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho CB,GV,NV và học sinh.
-  Tổ chức đánh giá, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” theo chỉ đạo của Bộ GDĐT (Kế hoạch số 180KH-UBND của UBND Thành phố và Kế hoạch số 4001/KH-SGDĐT của Sở GDĐT).
- Tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho CB.GV,NV và học sinh (nhân lực, cơ sở vật chất, tài liệu thực hành giáo dục đạo đức, lối sống...). Khuyến khích CB,GV,NV xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với độ tuổi của trẻ và trình độ đào tạo của CB,GV,NV.
- Thực hiện tốt Kế hoạch số 599 / KH- PGD&ĐT ngày 4/11/2016 của  Phòng GD&ĐT về  tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020.
- Bố trí cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn tâm lý, tạo điều kiện cơ sở vật chất, có thể phối hợp với cha mẹ học sinh để triển khai có hiệu quả công tác này, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực cho công tác tư vấn tâm lý trong trường học.
          - Chú trọng công tác xây dựng kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong nhà trường và tạo môi trường để học sinh tự rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc cho trẻ được làm quen với bài hát Quốc ca trong các hoạt động phù hợp. Hướng dẫn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ, tự lao động trực tiếp, thường xuyên tham gia hoạt động vệ sinh trường, lớp, làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường...
         2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” (theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/05/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trong ngành Giáo dục).
- Tổ chức và thực hiện có hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 ban hành quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; xây dựng văn hóa trường học gắn với uy tín và thương hiệu của nhà trường. Xây dựng các hệ giá trị văn hóa, đạo đức cốt lõi là chuẩn mực để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, chú trọng xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch, đẹp, an toàn; môi trường xã hội nhân văn gắn với các mối quan hệ thân thiện.
- Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong nhà trường; khuyến khích CB,GV,NV và học sinh tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp cho CB,GV,NV và học sinh hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.
- Đẩy mạnh văn hóa đọc trong nhà trường, tăng cường tổ chức phòng đọc tại phòng thư viện của nhà trường, góc thư viện tại và góc tuyên truyền với phụ huynh tại các lớp…để định hướng, tạo điều kiện cho CB,GV,NV,PH và học sinh đọc sách, say mê, yêu quí sách.
- Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích học sinh tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục; Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2020-2021.
           4. Tăng cường công tác tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, cho học sinh theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.Tham mưu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em.
- Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của từng ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan để Uỷ ban nhân xã chỉ đạo triển khai.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp với các tổ chức liên quan trên địa bàn xã để tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo nội dung của Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT.
6. Tiếp tục thực hiện các nội dungXây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, triển khai việc lồng ghép nội dung về giáo dục bảo tồn động vật hoang dã đe dọa bị tuyệt chủng, giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh, giáo dục an toàn giao thông...cho học sinh trong các hoạt động phù hợp hàng ngày của trẻ
Tham gia việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ và chăm sóc người có công trên địa bàn xã (theo Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/7/2012 của Bộ GDĐT và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).
          7. Tiếp tục thực hiện Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” theo Kế hoạch số 3124/KH-SGDĐT ngày 22/7/2019 của Sở GDĐT..
III. Công tác học sinh:
1. Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 giữa Sở GDĐT và Công an Thành phố về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học trên địa bàn Thành phố. Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường, phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo CB,GV,NV và phụ huynh học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng chống bạo lực, học đường.
2. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội và PGD ĐT Thanh Oai về giáo dục ATGT trong năm học 2019 - 2020 và những năm tiếp theo.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 188/KH-PGDĐT ngày 7/4/3016 của Phòng GDĐT về tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT trong ngành Giáo dục huyện Thanh Oai, giai đoạn 2016-2020 và báo cáo kết quả xử lý đúng thời hạn quy định.
Công tác đảm bảo an toàn giao thông cho HS trong và khu vực cổng trường học, an toàn giao thông trên các phương tiện đưa đón HS tới trường.
3.Triển khai thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm; Chương trình quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm  giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong nhà trường (theo Kế hoạch số 652/KH-SGDĐT ngày 26/02/2019 về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành GDĐT năm 2019) Tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý ngày 26/6/2020.
          4. Thực hiện nghiêm túc về đồng phục của CB,GV,NV và học sinh theo Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014; Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Triển khai các hoạt động giáo dục pháp luật, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021" của Bộ GDĐT. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong nhà trường (theo Kế hoạch số 5681/KH-SGDĐT ngày 25/12/2018 của Sở GDĐT về tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 -2021).
6.Triển khai thực hiện các quy định trong Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/05/2016 về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.  Tăng cường việc chăm sóc sức khỏe trẻ em theo Luật trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
7. Tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong nhà trường, tạo môi trường để CB,GV,NV và học sinh tự rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc cho trẻ được làm quen với bài hát Quốc ca trong các hoạt động phù hợp. Tổ chức cho CB,GV,NV hát Quốc ca với tinh thần, cảm xúc tự hào, tự tôn dân tộc; hát Quốc ca trên nền nhạc không lời, sử dụng đúng nhạc Quốc ca (đĩa nhạc đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành). Phân công giáo viên, nhân viên hàng ngày, lao động vệ sinh trong và ngoài sân trường, làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường, nhà vệ sinh... thường xuyên trong năm học.
8. Triển khai công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về  Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Ban giám hiệu nhà trường căn cứ hướng dẫn của Phòng giáo dục, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung ở trên tại đơn vị tới từng cán bộ, công chức, giáo viên và HS.  Ban giám hiệu nhà trường sẽ kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua các của GV,NV theo những chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học. Tổng hợp báo cáo sơ kết, triển khai hoạt động ngoại khóa và y tế trường học học kỳ I trước ngày 10/01/2020; tổng kết năm học 2020-2021 trước ngày 25/5/2021./.
 
Nơi nhận:
  • UBND Huyện, PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- CB,GV,NV trường MNMH (để t/h);
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

 

 

Tác giả bài viết: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 433 | lượt tải:151
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây