KH vận động nhà giáo Mỹ Hưng tham gia giup đỡ hoc sinh khó khăn năm 2020- 2021

Thứ bảy - 10/10/2020 11:05
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 226/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                    Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động
nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ
học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 - 2021
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Kế hoạch Liên tịch số      /KHLT-SGD&ĐT-CĐN ngày    /    /2020 của Sở GD&ĐT và công đoàn ngành GD Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm 2020; Kế hoạch chỉ đạo của Công đoàn ngành, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Thanh Oai tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm học 2020 - 2021.
Xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Mỹ Hưng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm học 2020 -  2021 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó HT - Phó Ban.
3. Bà Đào Thị Thúy - PHT - Phó ban
4. Bà Tạ Thị Dương - BCH Chi đoàn - Ủy viên.
5. Bà Phạm Thị Hương - GVCM - y viên.
6. Bà Nguyễn Thị Thúy - TP khu Trung Tâm - Ủy viên
7. Bà Hoàng Thị Thi - BCHCĐ - Ủy viên.
8. Bà Lê Thị Thanh Yên  - Tổ trưởng tổ Nhà trẻ - Ủy viên.
          9. Bà Nguyễn Thị Giang - Tổ trưởng tổ Nuôi dưỡng - Ủy viên.
          10. Nguyễn Thị Hằng - Tổ trưởng khu Quảng Minh - Ủy viên.
11. Bà Nguyễn Thị Việt - Nhân viên phục vụ - Ủy viên.
12. Bà Đào Thị Hằng - NVKT - Ủy viên.
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai cuộc vận động theo đúng hướng dẫn của cấp trên vận động các nhà giáo tích cực tham gia và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” trong năm học 2020 - 2021. 


Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 1
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 227/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                     Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 9  năm 2020
   
KẾ HOẠCH
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động nhà giáo Mỹ Hưng
tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khăn
Năm học 2020 - 2021     
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Kế hoạch chỉ đạo của Sở GD&ĐT và công đoàn ngành GD Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm học 2020-2021; Kế hoạch chỉ đạo của Công đoàn ngành, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Thanh Oai tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm học 2020 - 2021;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và địa phương, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm học 2020 - 2021  như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          - Vận động các nhà giáo trong nhà trường quan tâm, tham gia giúp đỡ, cho học sinh có khó khăn, nhằm nâng cao kết quả học tập và rèn luyện của từng học sinh, giảm thiểu tình trạng học sinh vì có lý do hoàn cảnh đặc biệt không được đi học, nhất là các cháu 5 tuổi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, góp phần tạo chuyển biến tích cực và rõ nét chất lượng chăm sóc và giáo dục của nhà trường.
- Tạo thành một hoạt động có sự tham gia đông đảo, thể hiện nét đẹp nhân ái và trách nhiệm vì học sinh thân yêu của đội ngũ nhà giáo Thủ đô, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập giáo dục - đào tạo.
          - Kế hoạch được xây dựng và tiếp tục triển khai thực hiện tại nhà trường theo năm học, bám sát thực tế đối tượng và phù hợp điều kiện. Tổ chức thực hiện, đánh giá theo định kỳ để chỉ đạo có hiệu quả, thiết thực, sâu rộng.
          - Chủ động, sáng tạo thực hiện, khuyến khích sự huy động các nguồn lực của nhà trường và xã hội tham gia, hỗ trợ, động viên, khích lệ hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn của nhà trường.
          II. NỘI DUNG:
- Triển khai hoạt động giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn (học sinh đang học tại trường có khó khăn về hoàn cảnh gia đình, khó khăn về kinh tế, khó khăn về sức khỏe, khó khăn về năng lực, rèn luyện) đẩy mạnh và thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm học 2020 - 2021 theo định hướng sau:
- Thực hiện các văn bản của Bộ GD&ĐT về nội dung chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ MN và hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với cấp học MN. Nhằm đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của Chương trình giáo dục mầm non.
- Vận động, huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác, giáo viên đã nghỉ hưu và các thành phần xã hội tham gia tổ chức, giúp đỡ học sinh có khó khăn. Sự giúp đỡ bao gồm cả về kiến thức, điều kiện vật chất và tinh thần.
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động.
- Nhà trường căn cứ chương trình, đặc điểm thực tế về CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị, tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể về việc triển khai giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
- Khảo sát tình hình thực tế của học sinh, kết quả khảo sát làm căn cứ phân loại học sinh và tổng hợp phân loại học sinh có nhu cầu cần giúp đỡ; vận động, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên và bố trí lịch giúp đỡ học sinh khó khăn có thể theo từng lớp, từng khu. 
- Tổ chức, chỉ đạo các tổ chuyên môn phân công giáo viên và nhân viên hợp lý để thực hiện kế hoạch giúp đỡ học sinh có khó khăn; đảm bảo đúng tinh thần; huy động các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội cùng tham gia hỗ trợ thực hiện kế hoạch. 
- Báo cáo, thống kê số liệu, nêu rõ giải pháp tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị.
- Chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện cuộc vận động nhằm khơi dậy lòng nhân ái, tình thương yêu học sinh và trách nhiệm của nhà giáo để tiếp tục làm tốt công tác vận động các bộ, giáo viên, nhân viên và giáo viên đã nghỉ hưu tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối hợp định kỳ báo cáo với Phòng GD&ĐT và Công đoàn Ngành giáo dục về việc thực hiện hoạt động giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc để bàn bạc giải quyết; chú trọng phát hiện gương điển hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện.
- Làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng tại đơn vị.
- Khảo sát, phân loại học sinh: 2 lần/ năm học, vào dịp đầu năm học và đầu học kỳ II.
  + Báo cáo kết quả khảo sát, lập kế hoạch giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 2 lần/ năm học, vào dịp đầu năm học và đầu học kỳ II.
 + Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nộp cùng báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học.
- Phối hợp báo cáo với Phòng GD&ĐT và Công đoàn Ngành về việc thực hiện kế hoạch giúp đỡ học sinh có khó khăn; kịp thời động viên, khen thưởng các gương điển hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả của giáo viên, cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện.
          Họp thống nhất lập danh sách những cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký và được phân công giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2019-2020.
Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh và thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm học 2020 -2021. Nhà trường yêu cầu CB,GV,NV trong đơn vị tiếp tục hưởng ứng và tích cực tham gia đoạt động để giúp đỡ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như kế hoạch đã xây dựng./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- CB,GV,NV trường MNMH (để t/h);
- Lưu VT./.
 
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả bài viết: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 436 | lượt tải:153
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây